พี่น้องล้อมวงคุย ทีมชาละวันพันธุ์โซเชียล กับอินโฟกราฟฟิก

พี่น้องล้อมวงคุย ทีมชาละวันพันธุ์โซเชียล กับอินโฟกราฟฟิก

     วันที่ 11 ก.ค. 2561 ทีมงาน ส.ปชส.พิจิตร ประชุมแผนการเรียนรู้ (KM Action Plan) การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตสื่อดิจิตอล และการพัสนาชองทางเผยแพร่สื่อดิจิตอล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร จัดประชุมเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ในองค์ความรู้เรื่องการสื่อสารในยุคดิจิตัล ประกอบไปด้วย การผลิต Conentในยุคดิจิตอล การพัฒนาช่องทางเผยแพร่สื่อดิจิตัล เพื่อให้บุคลากรของ ส.ปชส.พิจิตร ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านการประชาสัมพันธ์ และพัฒนารูปแบบงานประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยพร้อมเกิดประโยชน์สูงสุด

ส.ปชส.พิจิตร  
สมสมัย  กาสา   ภาพ/ข่าว 11  กรกฎาคม  2561
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar