จังหวัดพิจิตรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1 /2566

จังหวัดพิจิตรประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่1 /2566

วันที่ 30  พฤศจิกายน  2566  ที่ หองประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  นายบุญเหลือ  บารมี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2566 ภายใต้ 4 มิติ ได้แก่มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสภาพแวดล้อม  มิติสุขภาพ และมิติด้านสังคม เพื่อจัดเตรียมข้อมูลเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัยขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม  2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่                  จ.สงขลา  ตามนโยบายรองรับสังคมสูงวัย  สำนักงานคณะกรรมการสขภาพแห่งชาติ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายท้องถิ่น 10 จังหวัดเข้าร่วม  ซึ่งจังหวัดพิจิตร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อบต.วังตะกู   อ.บางมูลนาก  อบต.วังหลุม  อ.ตะพานหิน  เทศบาลตำบลสามง่าม  อ.สามง่าม  อบต.รังนก  อ.สามง่าม  โดยจะคัดเลือกตัวแทนองค์กรต้นแบบเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
โดยการประชุมวันนี้ได้พิจารณา 2 ประเด็น คือ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนรองรับสังคมสูงวัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2566 และแจ้งแนวทางการดำเนินโครงการให้องค์กรท้องถิ่นทราบและจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน  ประเมินสถานการณ์ของตำบล แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย 
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคาดว่าจะเพิ่มเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดในปี 2568 โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรมีปัญหาด้านผู้สูงอายุจังหวัดที่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง มีฐานะยากจน เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ จึงจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมวางแผนชีวิต และทําให้สําเร็จก่อนเข้า วัยผู้สูงอายุ เพราะเป็นการเตรียมความพร้อมที่ต้องใช้เวลานานและต้องมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องหากได้มีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมที่มากพอก็จะทําให้สังคม ตระหนักและให้ความสําคัญในการเตรียมตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ส.ปชส.พิจิตร....ข่าว/ภาพ
30 พ.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar