คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดหนองยาง  บ้านหนองยางเหนืออำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดหนองยาง  บ้านหนองยางเหนืออำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร


วันที่ 29 กันยายน 2566 ณ วัดหนองยาง บ้านหนองยางเหนือ หมู่ที่ 13
ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร คณะสงฆ์จากส่วนกลางและคณะสงฆ์ในภาคเหนือ นำโดยพระพระเทพรัตนนายก  เจ้าอาวาสวัดหริภุญชัย วรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 หนเหนือ พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" แผนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดพิจิตรเพื่อพิจารณา “บ้านหนองยางเหนือ" หมู่ที่ 13 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร” เป็นหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการฯดังกล่าว โดยมีนายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ

โครงการฯดังกล่าวคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการสนับสนุนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาโดยให้ประชาชนดำรงตนยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักศีล 5 ในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชน ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยใช้หลักธรรมนำการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาตน จึงได้นำเสนอ “บ้านหนองยางเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร” เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ขณะเดียวกันคณะสงฆ์ผู้พิจารณาหมู่บ้านต้นแบบ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เยี่ยมชมกิจกรรมที่ นักเรียน ประชาชน หน่วยงาน และวัด ใช้พื้นที่ร่วมกันจัดทำ เยี่ยมชมวีถีชีวิตของคนชาวบ้านหนองยางเหนือ สินค้าทางด้านการเกษตร การนำวัสดุท้องถิ่นมาจักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ในบ้าน ซึ่งมีพระครูพิมลวาปีพิทักษ์เจ้าอาวาสวัดหนองยางสนับสนุนสถานที่และต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมของคณะสงฆ์ และผู้ร่วมกิจกรรม 
    จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังศาลาการเปรียญเพื่อตรวจเยี่ยม และชมวีดีทัศน์จัดแสดงผลงาน ของหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านหนองยางเหนือเป็นหมู่บ้านสุจริตต้นแบบของอำเภอวังทรายพูน ตามโครงการหมู่บ้านช่อสะอาด  โครงการหมู่บ้านสีขาว โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง /ชุมชนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีล5 ของหมู่บ้าน
และทุกคนในหมู่บ้าน ล้วนมีแต่ความรักสามัคคีปรองดองซึ่งกันและกัน.


ส.ปชส.พิจิตร...ภาพ/ข่าว
20 ก.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar