จ.พิจิตร เตรียมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งเป้าปี 2567 ขยับค่าคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น 

จ.พิจิตร เตรียมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ตั้งเป้าปี 2567 ขยับค่าคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น 
 
วันที่ 20 กันยายน 2566 ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร โดยที่ประชุมมีการพิจารณาแนวทางยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 ซึ่งวางเป้าหมายผลักดันให้จังหวัดพิจิตรได้ค่าคะแนนสูงขึ้น 
 
ทั้งนี้ ในปี 2566 คะแนนภาพรวมของจังหวัดพิจิตร ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย 90.66 คะแนน และมีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 96 หน่วยงาน จาก 103 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 93.20 อยู่ในระดับที่ 40 ของประเทศ 
 
ด้านนายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ในปี 2567 ได้วางแนวทางยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยจะจัดทำแผนการยกระดับ ITA ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล และมีคณะกรรมการผลักดันการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) นอกจากนี้ จะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะหน่วยงานที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน รวมทั้งส่งเสริมการให้ความรู้เพื่อยกระดับการประเมินด้วย 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
20 ก.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar