จ.พิจิตร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  5 ธันวาคม 2566

จ.พิจิตร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ  5 ธันวาคม 2566

วันนี้ 1 ธ.ค. 66 เวลา 08.30 น. นายบุญเหลือ  บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดใหม่ปลายห้วย ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร โดยมีพระพิศาญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี  อนีโฆ) ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธี    โดยประธานในพิธีได้อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 150 ชุด มอบให้กับนาค นาคทั้งหมดกล่าวคำขอบรรพชา
.
พระพิศาญาณวงศ์(หลวงปู่ทองดี  อนีโฆ) ประธานสงฆ์วัดใหม่ปลายห้วย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับเป็นโอกาสสำคัญอีกวาระหนึ่ง ที่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติ และแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึก และค่านิยมที่ถูกต้อง ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขอย่างถาวร และยั่งยืนต่อไป
.
โครงการพบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน โดย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าไตร 1 ไตร เพื่อใช้ในการประกอบพิธี ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีต่อประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร
.
นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และจะได้เข้ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษา สำหรับผู้บวชระยะสั้น จำนวน 10 วัน ระหว่างวันที่ 1-10  ธันวาคม  2566  และวิชาการอื่นๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป.

ส.ปชส.พิจิตร....ภาพ/ข่าว
1 ธ.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar