พมจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566

พมจ.พิจิตร ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:30 น. นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนางปิยนาฏ เสงี่ยมศักดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร รองประธานคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานกองทุนพระเจ้าเสือเพื่อการศึกษาจังหวัดพิจิตร   ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร 
จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือ กรณี ผู้ประสบปัญหาทางสังคม อายุ 18 ปี ขออนุเคราะห์ทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เนื่องจากบิดาและมารดา ประกอบอาชีพขายพวงมาลัย มารดาป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนหลายโรค โดยมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ดำเนินการนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดพิจิตร ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เพื่อรวบรวมเงินทุนการศึกษา  ซึ่งรวบรวมได้ทั้งสิ้น จำนวน 32,721.-บาท ทั้งนี้มีการ และในที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้ง "กองทุนพระเจ้าเสือเพื่อการศึกษาจังหวัดพิจิตร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดพิจิตร
ทั้งนี้ ในที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขับเคลื่อน "กองทุนพระเจ้าเสือเพื่อการศึกษาจังหวัดพิจิตร" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา และประสบปัญหาทางสังคม ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเต็มกำลังความสามารถ เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของจังหวัดพิจิตร  โดย มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ดำเนินการเขียนร่างโครงการกองทุนพระเจ้าเสือเพื่อการศึกษาจังหวัดพิจิตร เพื่อเข้าวาระการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งถัดไป.

ส.ปชส.พิจิตร.....ข่าว/ภาพ
20  พฤศจิกายน  2566


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar