จังหวัดพิจิตรประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้กับส่วนราชการ ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รับยกย่องเป็นต้นแบบให้การนำร่อง

จังหวัดพิจิตรประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ให้กับส่วนราชการ ซึ่งจังหวัดพิจิตรได้รับยกย่องเป็นต้นแบบให้การนำร่อง

วันที่ 8 พ.ค.2566 ที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดพิจิตร  นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริคุณธรรม สร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการระดับจังหวัด (องค์กรคุณธรรม) ประจำปี 2566 ภายใต้โครงการขับเคลื่อน แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม โดยมี ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุม
    ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียตรบัตรประกาศยกย่ององค์กรและอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี งบประมาณ 2565 องค์กรคุณธรรมโดดเด่น  แก่หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน  53 หน่วยงาน
        ในการประชุมครั้งนี้ นายพยนต์  อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้บรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรมในจังหวัดพิจิตร  โดยกล่าวว่าจังหวัดพิจิตรได้รับการยกย่องจากการประเมินตนเองและบุคคลภายนอกว่าเป็นจังหวัดต้นแบบต้นๆในการนำร่องส่งเสริมคุณธรรม การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม มุ่งหวังให้เกิดแหล่งเรียนรู้ องค์กร ชุมชนต้นแบบและองค์ความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม เริ่มจากจุดเล็กๆ ให้สามารถเผยแพร่ขยายผลแก่หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ ต่อไป  โดยมีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อำเภอบางมูลนาก เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์คุณธรรมในปี 2554 และมีการพัฒนา รูปแบบ กระบวนการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง  ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน ด้วยการไหว้ทักทายระหว่างนักเรียนรุ่นน้องกับรุ่นพี่และการไหว้ทำความเครพครู พร้อมการตรวจเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ เป็นภาพชินตา ของผู้ปกครอง ที่มาส่งบุตรหลาน   โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เป็นหนึ่งในมาตการที่ทำให้นักเรียนรู้จักการเคารพ ครู และ เคารพรุ่นพี่ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี ลดปัญหาการท้องในวัยเรียน และลดเหตุทะเลาะวิวาท ทำให้ความสัมพันธ์ในโรงเรียนดีขึ้น ส่งผลให้โรงเรียนแห่งนี้ถูกยกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมแห่งแรกของจังหวัด.

ส.ปชส.พิจิตร..ข่าว/ภาพ
8 พ.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar