📍🗳ปชส.พิจิตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ”

ปชส.พิจิตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” 
 
วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ กิจกรรมสโมสรคนสื่อ “การเลือกตั้ง นโยบาย และทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ” ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ให้เครือข่ายนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการเลือกตั้งให้มีความสุจริตและโปร่งใส รวมทั้ง สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชน วิทยุชุมชน อป.มช. ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร 
 
ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาทิ หลักการเลือกตั้งที่เป็นสากล การเลือกตั้ง ส.ส.กรณียุบสภา การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ของจังหวัดพิจิตร คุณสมบัติของผู้รับสมัครเลือกตั้ง การใช้สิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน ประชาชนคนไทยได้อะไรจากการเลือกตั้ง และบทบาทของสื่อมวลชนกับการ เลือกตั้ง ส.ส. ปี 2566 เป็นต้น โดยมีนายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เครือข่ายสื่อมวลชน เครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่าย อป.มช.ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร จำนวน 20 คน  
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
21 มี.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar