จ.พิจิตร กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตร การท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

จ.พิจิตร กำหนดแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากภาคการเกษตร การท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ครั้งที่ 1 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567  
 
ที่ประชุมมีมติขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการต่างๆ จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่ 12 อำเภอ  ครอบคลุมด้านการท่องเที่ยว การเกษตร สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 74 เรื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “เมืองเศรษฐกิจสร้างมูลค่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” อาทิ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Street Art อ.ตะพานหิน การพัฒนาระบบน้ำ อ.วชิรบารมี เพื่อการเกษตรท่อทองแดงส่งน้ำเชื่อมโยง จ.กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตริมแม่น้ำยม อ.สามง่าม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแม่น้ำพิจิตรสายเก่า อ.โพทะเล เป็นต้น ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดรายละเอียดของโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณต่อไป 
 
ส.ปชส.พิจิตร…ข่าว/ภาพ 
22 ส.ค.65
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar