🤝🏻 ปปท.เขต 6 ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต

ปปท.เขต 6 ขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
.
วันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต จังหวัดพิจิตร นายอริยวัตถ์ เที่ยงธรรมโม ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 เปิดโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุก ประจำปี 2565 ภายใต้หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และปรับฐานความคิดเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับให้มีธรรมาภิบาล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่รัฐมีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
.
โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้บทบาทหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบและกรณีข้อสังเกตจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมจำนวน 160 คน  
 
ส.ปชส.พิจิตร  ข่าว/ภาพ 
27 เม.ย. 65


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar